Strona główna

  O Otwocku

  Urząd Miasta

  Konsultacje społeczne - RIPOK-i

  Przetargi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Fundacja Konstruktywnego Rozwoju

  Informator teleadresowy

  Kultura

  Sport

  Utrzymanie dróg

  Ochrona środowiska

  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

  Bezpieczeństwo


  Polityka prywatności

Jeśli zmieniły się dane teleadresowe, czegoś brakuje, masz uwagi do strony NAPISZ
Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku Otwocka Plaża Miejska Kino z klimatem www.turystycznyotwock.pl Gazeta Otwocka Facebook You tube

 AKTUALNOŚCI

Uwaga! Konkurs dla dzieci i młodzieży

 

 
KONKURS

Na projekt pocztówki okolicznościowej z okazji Jubileuszu 100-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Otwock

"Otwock z historią"

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej historią miasta, kształtowaniem lokalnego patriotyzmu, szacunku dla dziedzictwa narodowego oraz uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci i młodzieży.

Organizatorem konkursu jest Miasto Otwock we współpracy z Oświatą Miejską.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Otwock Zbigniew Szczepaniak.

 

REGULAMIN KONKURSU

§1

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych: z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta Otwock.

§2

Konkurs przeprowadzany jest w 4 kategoriach wiekowych:

  1. Przedszkola i oddziały przedszkolne
  2. Klasy 1-3 szkół podstawowych
  3. Klasy 4-6 szkół podstawowych
  4. Klasy 1-3 gimnazjów

§3

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§4

Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu pocztówki lub zaproszenia w formie pocztówki z odniesieniem do obchodów jubileuszu 100-lecia Miasta Otwock, historii miasta lub jego przyszłości. Projekt powinien w sposób jednoznaczny kojarzyć się z Otwockiem i zawierać elementy charakterystyczne dla miasta.
Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej umożliwiającej przeniesienie jej w formę cyfrową i wydruk (skanowanie).
Praca powinna zamykać się w formacie maksymalnym 29x21 cm. Minimalny format pracy to 14,5x10,5 cm.

§5

Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę.

§6

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dołączenie do pracy "Karty zgłoszenia" (zał. nr 1) oraz zgody opiekuna prawnego na publikację nazwiska i wizerunku dziecka w celach związanych z konkursem (zał. nr 2).

§7

Prace należy składać do 07.01.2016 r. u dyrektora placówki oświatowej do której uczęszcza dziecko.

§8

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18.01.2016 r.

§9

Prace zostaną ocenione przez jury konkursowe powołane przez organizatora.

§10

Jury konkursowe w ocenie prac kierować się będzie oceną kreatywności, pomysłowości, jakością wykonania oraz przekazem jednoznacznie charakteryzującym Otwock.

§11

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc z każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnień w postaci dyplomów.

§12

Nagród rzeczowych nie można wymienić na gotówkę.

§13

Zwycięskie prace zostaną wydane jako pocztówki okolicznościowe jubileuszu 100-lecia nadania Praw Miejskich Miastu Otwock.

§14

Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na z przeniesienie praw autorskich majątkowych i pokrewnych oraz praw zależnych na organizatora konkursu na wszystkich polach eksploatacji.

§15

Uczestnik konkursu zrzeka się praw do wynagrodzenia za przekazaną pracę. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych ze wskazaniem autorów w prasie oraz internecie.

§16

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia przez uczestnika konkursu praw autorskich osób trzecich.


Do pobrania:


 

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
NIP Urzędu Miasta Otwocka 532-18-75-779,    REGON Urzędu Miasta Otwocka 000592851
NIP Miasta Otwocka 532-10-07-014,    REGON Miasta Otwocka 013268770
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Otwocku,   Wykaz rachunków