Strona główna

  O Otwocku

  Urząd Miasta

  Konsultacje społeczne - RIPOK-i

  Przetargi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Fundacja Konstruktywnego Rozwoju

  Informator teleadresowy

  Kultura

  Sport

  Utrzymanie dróg

  Ochrona środowiska

  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

  Bezpieczeństwo


  Polityka prywatności

Jeśli zmieniły się dane teleadresowe, czegoś brakuje, masz uwagi do strony NAPISZ
Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku Otwocka Plaża Miejska Kino z klimatem www.turystycznyotwock.pl Gazeta Otwocka Facebook You tube

 AKTUALNOŚCI

Otwocka Rodzina 3+

 

ZŁÓŻ WNIOSEK O WYDANIE KARTY

Władze Otwocka wdrażają program Rodzina 3+, dzięki któremu wielodzietne rodziny zapewnione będą miały ulgi w opłatach pobieranych m.in. za żłobek, przedszkola i szkoły. Program wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku. Już teraz można złożyć wniosek o wydanie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Otwocka "Karty Rodziny 3+"


Program Rodzina 3+ skierowany jest do rodzin posiadających trójkę bądź więcej dzieci w wieku do 18. roku życia bądź do 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a także do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. By móc skorzystać z projektu Rodzina 3+ należy złożyć wniosek o "Kartę Rodziny 3+", która wydawana jest przez Prezydenta Miasta Otwocka. Karta obowiązuje przez rok od daty wydania. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Otwocka - ul. Armii Krajowej 5, bud. "B" na parterze. Formularze dostępne są w BOM Urzędu Miasta oraz w formie elektronicznej (poniżej)


W ramach projektu Rodzina 3+ dla dzieci posiadających Kartę (wzór karty publikujemy poniżej) obowiązują m.in. następujące ulgi:

 • bezpłatne przedszkole (nie trzeba płacić za dodatkowe godziny)
 • bezpłatny żłobek
 • opłaty za żywienie, w tym za obiady w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz w przedszkolach i Żłobku Miejskim nie będą przewyższały 1zł w wymiarze miesięcznym;
 • miejskie jednostki organizacyjne (m.in. usługi oświatowe, dobra kultury, sportu i rekreacji) są zobowiązane uwzględnić w cenniku 1zł brutto dla dzieci oraz opiekuna korzystającego ze wstępu razem z dziećmi
 • w przypadku pobierania opłat stałych, w tym miesięcznych oraz rocznych za uczestnictwo dzieci w zajęciach w zakresie kultury, kultury fizycznej, oświaty, kołach zainteresowań i tym podobnych, zobowiązane są uwzględnić przy określaniu wysokości opłat cenę 1 zł brutto.


W programie uczestniczą miejskie jednostki organizacyjne (listę publikujemy poniżej). Program Rodzina 3+ ma na celu, oprócz wsparcia rodzin wielodzietnych, także promocję Miasta Otwocka. W obecnym czasie, wobec ekspansji warszawskiej aglomeracji, wiele młodych osób lub rodzin poszukuje miejsca osiedlenia w pobliżu Warszawy. Stworzenie dobrych warunków dla zwiększonej dzietności niewątpliwie jest elementem podnoszącym atrakcyjność Otwocka w tym zakresie. Inwestycja w najmłodsze pokolenie - Mieszkańców oraz młodzież, jest cennym wkładem Miasta w jego stabilną strukturę społeczną w przyszłych latach. Stworzenie warunków poprawy oraz promocja dzietności poprzez wdrożenie specjalnego programu ułatwiającego funkcjonowanie rodzinom, niewątpliwie jest elementem polityki.

Władze miasta rozpoczęły właśnie wdrażanie programu. 2 grudnia 2013 roku Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak podpisał zarządzenie wprowadzające zasady wydawania "Kart Rodziny 3+". - Szacujemy ile osób będzie mogło skorzystać z ulg - mówi wiceprezydent Artur Brodowski, który koordynuje realizację programu. - Program wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku. Trzeba zatem przygotować przyszłoroczny budżet - dodaje. Ze wstępnych analiz wynika, że z ulg przysługujących w ramach programu Rodzina 3+ będzie mogło skorzystać ponad 3000 dzieci i młodzieży z dużych rodzin.

Jaka zaznacza wiceprezydent Artur Brodowski, wydawanie kart następowało będzie do 30 dni, po złożeniu kompletu dokumentów i ich sprawdzeniu. Karty wydawane będą bezpłatnie.


REGULAMIN WYDAWANIA I KORZYSTANIA Z "KARTY RODZINY 3+"

 1. Karta jest imiennym dokumentem wydawanym na wniosek osób uprawnionych.
 2. Wniosek o wydanie karty należy wypełnić podając dane wszystkich członków rodziny oraz dołączyć właściwe dokumenty:
  1) w przypadku rodziców lub opiekunów kopię dowodów osobistych,
  2) w przypadku dzieci które nie rozpoczęły nauki w szkole podstawowej, a miejscem urodzenia nie jest Otwock, odpis skrócony aktu urodzenia,
  3) w przypadku dzieci uczących się w wieku do 18 roku życia kopię ważnej legitymacji szkolnej,
  4) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia kopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
  5) w przypadku opiekunów innych niż rodzice kopię postanowienie sądu lub inny dokument równorzędny na podstawie którego sprawowana jest opieka nad dzieckiem.
 3. Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Otwocka. Wnioskodawca przedkłada również wymagane kserokopie dokumentów oraz oryginały tych dokumentów do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców.
 4. Karta Rodzina 3+ wydawana jest bezpłatnie po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.
 5. Kartę Rodzina 3+ wydaje się na okres jednego roku. Karta może zostać wydana na okres dłuższy niż jeden rok w przypadku, gdy najstarsze spośród niepełnoletnich dzieci nie ukończyło 16 roku życia.
 6. Karta Rodzina 3+ zawiera dane identyfikacyjne członków rodziny, posiada termin ważności oraz unikalny numer karty.
 7. Kartę Rodzina 3+ może odebrać wyłącznie wnioskodawca.
 8. Karta Rodzina 3+ ważna jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby w niej wymienionej. W przypadku dzieci które nie rozpoczęły nauki w szkole podstawowej tożsamość dziecka stwierdza się na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna.
 9. Jeżeli Kartę Rodzina 3+ wydano na podstawie błędnych informacji z przyczyny leżącej po stronie wnioskodawcy lub w trakcie jej ważności zmienił się stan faktyczny rodziny wnioskodawcy powodujący niespełnienie warunków do jej uzyskania, wnioskodawca zobowiązany jest do opłacenia świadczeń, z których korzystał na podstawie Karty tak, jakby jej nie posiadał.
 10. O każdej zmianie sytuacji rodzinnej mającej wpływ na uzyskanie uprawnień wynikających z programu Rodzina 3+ wnioskodawca Karty Rodzina 3+ ma obowiązek powiadomić wystawiającego Kartę
 11. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Rodzina 3+ osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie w formie pisemnej oraz złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty.


Szczegółowy regulamin wydawania i korzystanie z "Karty Rodziny 3+" określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 208 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 2 grudnia 2013 roku.


Dokumenty do pobrania:

 • Uchwała nr XLI/421/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 01 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka (do pobrania)
 • Zarządzenie nr 208 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 2 grudnia 2013 roku (do pobrania)
 • Załącznik Nr 1 do Regulaminu wydawania i korzystania z Karty Rodzina 3+ (wniosek o "Kartę Rodziny 3+") (do pobrania)
 • Placówki objęte Programem Rodzina 3+  (do pobrania)
 • wykaz zniżek Specjalistycznego Gabinetu Stomatologicznego "HADENT"  (do pobrania)
 • wykaz zniżek salonu fryzjerskiego "E&B"  (do pobrania)
 • wykaz zniżek - Klub fitness Fit Fans s.c.  (do pobrania)
 • wykaz zniżek - BEST OPTYK  (do pobrania)
 • wykaz zniżek - Salon Fryzjerski Tosia  (do pobrania)

  

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
NIP Urzędu Miasta Otwocka 532-18-75-779,    REGON Urzędu Miasta Otwocka 000592851
NIP Miasta Otwocka 532-10-07-014,    REGON Miasta Otwocka 013268770
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Otwocku,   Wykaz rachunków