Strona główna

  O Otwocku

  Urząd Miasta

  Konsultacje społeczne - RIPOK-i

  Przetargi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Fundacja Konstruktywnego Rozwoju

  Informator teleadresowy

  Kultura

  Sport

  Utrzymanie dróg

  Ochrona środowiska

  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

  Bezpieczeństwo


  Polityka prywatności

Jeśli zmieniły się dane teleadresowe, czegoś brakuje, masz uwagi do strony NAPISZ
Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku Otwocka Plaża Miejska Kino z klimatem www.turystycznyotwock.pl Gazeta Otwocka Facebook You tube

 Konsultacje społeczne - RIPOK-iWniosek firmy Sater-Otwock Sp. z o.o. z/s przy ul. J. Lennona 4, 05-400 Otwock, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku" na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr ew.: 1, 2, 3, 4 w obrębie 198 oraz nr ew. 23 w obrębie 197 w Otwocku.
 

 • 19.12.2013r. - firma Sater-Otwock Sp. z o.o. złożyła do Prezydenta Miasta Otwocka wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku" na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr ew.: 1, 2, 3, 4 w obrębie 198 oraz nr ew. 23 w obrębie 197 w Otwocku.
   
 • 27.02.2014 r. - do Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
   
 • 28.02.2014 r. - do Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
   
 • 20.03.2014 r. - Prezydent Miasta Otwocka wydał Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu;
   
 • 04.08.2014 r.- Sater-Otwock Sp. z o.o. przedłożyła Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
   
 • 06.08.2014 r. Prezydent Miasta Otwocka wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania i przekazał przedłożony raport do RDOŚ I PPIS w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia;
   
 • 07.08.2014 r. - Prezydent Miasta Otwocka wydał obwieszczenie o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko - wskazując okres (w dniach 08 - 28.08.2014 - ustawowe 21 dni) i miejsce udostępnienia raportu w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu.

  W okresie wyłożenia raportu do Urzędu wpłynęły uwagi i wnioski do raportu w ramach udziału społeczeństwa oraz zgłoszenia organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniu na prawach stron, rozpatrzone pozytywnie przez Prezydenta Miasta Otwocka. W postępowaniu biorą udział na prawach strony: Stowarzyszenie Czysta Natura, Stowarzyszenie Osiedle Leśna, Stowarzyszenie Zielony Kasztel, Mazowieckie Towarzystwa Ochrony Ekosystemów, a ostatnio dołączył Polski Klub Ekologiczny Koło "Otwockie Sosny".
   
 • 11.09.2014 r. - Prezydenta Miasta Otwocka otrzymał wezwanie RDOŚ z 05.09.2014 r. do uzupełnienia raportu ooś;
   
 • 12.09.2014 r. Prezydent Miasta Otwocka wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia raportu zgodnie z żądaniem RDOŚ oraz do ustosunkowania się do uwag złożonych w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu;
  Na wnioski Sater-Otwock Sp. z o.o. RDOŚ wyraził zgodę na przedłużenie złożenia uzupełnionego raportu do 27.10.2014 r.
   
 • 08.10.2014 r.- do urzędu wpłynął raport uzupełniony przez wnioskodawcę na wezwanie RDOŚ oraz odpowiedź na uwagi złożone w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu;
   
 • 22.10.2014 r. - raport został przez Prezydenta Miasta Otwocka ponownie przekazany do uzgodnień RDOŚ i PPIS;

  RDOŚ wyznaczył termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania uzgodnień do dnia 28.11.2014r.

  Po zaakceptowaniu przez RDOŚ uzupełnionego raportu zostanie on ponownie wyłożony do wglądu na 21 dni w celu zapewnienia społeczeństwu możliwości zapoznania się z uzupełnionym dokumentem i złożenia do niego uwag i wniosków;
   
 • 14.11.2014 r. Wnioskodawca złożył pismo w sprawie korekty numerów działek podanych we wniosku - zakres działek po korekcie: dz. nr. ew. 1, 2, 3, 4, 6/1, 9,10,11 obr. 198, oraz dz. nr 23 obr. 197.

  Informacja o korekcie wniosku w zakresie działek oraz protokół z Nadzwyczajnej Sesji RM z 28.10.2011 r. zostanie wysłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
   
 • 01.12.2014 r. wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do kolejnego uzupełnienia przedłożonego raportu. Jednocześnie RDOŚ wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie wydania uzgodnień dla przedmiotowego przedsięwzięcia do dnia 30.01.2015r.
   
 • 12.12.2014 r. Wnioskodawca - Sater-Otwock Sp. z o.o. złożył pismo z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia raportu do dnia 31.12.2014r. W związku z tym Prezydent Miasta Otwocka pismem z dnia 15.12.2014 r. zwrócił się do RDOŚ o przedłużenie terminu przekazania uzupełnionego raportu do dnia 08.01.2015 r.
   
 • 24.12.2014 r. Wnioskodawca - Sater-Otwock Sp. z o.o. złożył pismo z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia raportu do dnia 16.01.2014r. W związku z tym Prezydent Miasta Otwocka pismem z dnia 29.12.2014r. zwrócił się do RDOŚ o przedłużenie terminu przekazania uzupełnionego raportu do dnia 20.01.2015r.
   
 • 20.01.2015 r. - do Urzędu Miasta Otwocka wpłynęło postanowienie RDOŚ o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia (z uwagi na "uniknięcie przewlekłego prowadzenia postępowania" z powodu przedłużającego się procesu uzupełnienia raportu ooś)
   
 • 4.02.2015 r. wnioskodawca - Sater-Otwock Sp. z o.o. - złożył pismo z dnia 29.01.2015 r. z załączonym raportem ooś (wg wnioskodawcy uzupełnionym w pełnym zakresie) z wnioskiem o ponowne wystąpienie przez Prezydenta Miasta Otwocka do RDOŚ w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia;

  Pismem z dnia 10.02.2015 r. Prezydent Miasta Otwocka zwrócił się do Kancelarii Prawnej o opinię, w jaki sposób należy rozpatrzeć wniosek spółki Sater-Otwock z dnia 29.01.2015 r. biorąc pod uwagę Postanowienie RDOŚ z dnia z dnia 16.01.2015 r.

  Opinia Kancelarii Prawnej z dnia 18.02.2015 r. - kopia opinii została przekazana do Rady Miasta pismem z dn. 9.03. 2015r., ponadto informację o jej otrzymaniu przekazano Stronom postępowania Obwieszczeniem z dnia 13.03.br. (wywieszone 16.03.2015 r. )
   
 • 12.06.2015 r. - opublikowanie obwieszczenia Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie zakończenia zbierania materiału dowodowego i przygotowania decyzji odmownej w postępowaniu w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia (doręczenie zawiadomienia opublikowanego w formie obwieszczenia - zgodnie z k.p.a. po 14 dniach od obwieszczenia + 7 dni na składanie przez strony ewentualnych uwag). Do dnia 22 czerwca 2015 nie wpłynęły do Urzędu żadne uwagi dot. zakończenia postępowania i projektu decyzji;
   
 • 02.07.2015 r. do Urzędu wpłynęło pismo Spółki Sater-Otwock z wnioskiem o powstrzymanie się Prezydenta Miasta Otwocka od podejmowania dalszych czynności w postępowaniu lub o jego zawieszenie z uwagi na złożony przez Spółkę wniosek do SKO o wyłączenie Prezydenta Miasta Otwocka z przedmiotowego postępowania;
   
 • 06.07.2015 r. Prezydent Miasta Otwocka odrzuciwszy wniosek Spółki z dnia 2 lipca b.r. wydał decyzję nr 222/15 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku
  do pobrania Decyzja 222/15
   
 • 29.07.2015 r. wpłynęło do Urzędu odwołanie Spółki Sater-Otwock od decyzji nr 222/15 nadane pocztą 27 lipca (w terminie) - odwołanie wraz z aktami sprawy przekazano do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
   
 • 05.08.2015 r. wpłynęło do Urzędu odwołanie Stowarzyszenia "Zielony Kasztel" reprezentowanego przez radcę prawnego Krzysztofa Gruszeckiego - odwołanie przekazano do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
   
 • 28.08.2015 r. wpłynęło do Urzędu postanowienie SKO w Warszawie z dnia 25.08.2015r. odmawiające wyłączenia Prezydenta Miasta Otwocka z przedmiotowego postępowania (w odpowiedzi na wniosek Spółki Sater-Otwock do SKO z dnia 1 lipca 2015r.)
   
 • 10.11.2015 r. - do Urzędu Miasta Otwocka wpłynęła Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 06.11.2015r. o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Otwocka odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku" (wniosek firmy Sater-Otwock Sp. z o.o. )"
  do pobrania Decyzja SKO
   


BADANIA I POMIARY ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI ZAGOSP. ODPADÓW:

 1. POMIARY GEODEZYJNE SKŁADOWISKA

  18.05.2015 r. - zlecono geodecie Arturowi Żelazowskiemu, wykonanie pomiarów geodezyjnych składowiska;
  Wyniki pomiarów zostały przedłożone w dniu 28.07.2015 r. i przekazane wraz z pismem z dnia 06.08.2015r. Radnym Miasta Otwocka
   
 2. POMIARY ODORÓW - INSTYTUT ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

  17.06.2015 r. zawarto umowę z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie w sprawie pomiaru odorów wokół instalacji Sater- Otwock i PPHU Lekaro
  W czerwcu, lipcu i sierpniu pobierane były próbki powietrza - w czerwcu przez pracowników Instytutu, w lipcu i sierpniu (dwukrotnie) przez Mieszkańców osiedli Świerk i Jabłonna - do przekazanych przez Instytut próbników i przesłane do Krakowa.
  Zgodnie z umową Instytut Odlewnictwa przekazał Prezydentowi Miasta Otwocka wyniki badań - w załączeniu sprawozdanie z badań wraz z wynikami do pobrania .

  Oświadczenie Jolanty Zagórskiej - Właściciela firmy P.P.H.U "LEKARO" z dnia 8 grudnia 2015r.:
  "W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka sprawozdania z pomiarów odorów wokół instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście Otwock z użyciem mobilnego analizatora typ zNose 4300 przeprowadzonych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie wyjaśniam, iż informacje zawarte w ww. sprawozdaniu, iż jakoby w dniach i godzinach dokonywania pomiarów (t. 18.06, 19.06, 27.07) zakład RIPOK LEKARO nie pracował są nieprawdziwe, bowiem zakład pracuje w systemie trzyzmianowym, wobec czego w dniach (i godzinach) dokonywania pomiarów zakład pracował. Nieprawdziwe jest zatem stwierdzenie zawarte w pkt. 9 na stronie 13 sprawozdania z pomiarów, wedle którego niemożliwa była do ustalenia charakterystyka związków emitowanych przez zakład z uwagi na to, że zakład nie pracował. Jako że zakład pracował w chwili pobierania próbek przez Instytut Odlewnictwa, dowodzi to jednoznacznie, że zakład nie emituje związków powodujących uciążliwości zapachowe."
   
 3. POMIARY MIKROBIOLOGICZNE

  14 września b.r. zawarta została umowa z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny na badanie powietrza wokół instalacji Sater-Otwock i PPHU Lekaro pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych - bakterie i grzyby chorobotwórcze;

  14.09.2015 r. - pobrano próbki powietrza w 6 punktach w sąsiedztwie w/w instalacji;
  Wyniki badań: sprawozdanie z badań do pobrania,  interpretacja wyników do pobrania


SKARGI NA ODORY I ZWIĄZANE Z TYM WYSTĄPIENIA PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA

 1. 16.03.2015 r. - pismo do Sater-Otwock w sprawie działania agregatu instalacji eksploatowanej przez EnerG w związku z emisją odorów ok. 10.03.2015
  Odpowiedź Spółki z dnia 24.03.2015 - przekazanie raportu w spr. zatrzymań agregatu
   
 2. 19.03.2015 r. - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Sater-Otwock o przekazanie wyników badania wód z piezometrów i rowu opaskowego z ostatnich 5 lat (monitoring składowiska);
  24.03.2015 r. - przekazanie wyników przez Sater-Otwock;
  07.04.2015 r. - przekazanie wyników Radzie Miasta;
   
 3. 07.04.2015 r. - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Sater-Otwock o przekazanie informacji dotyczącej funduszu rekultywacyjnego składowiska;
  15.04.2015 r. - odpowiedź Sater-Otwock - informacja o kwocie funduszu;
  30.04.2015 r. - przekazanie w/w informacji Radnym;
   
 4. 30.04.2015 r. - pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie badania powietrza w rejonach zamieszkania ludności pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
  Odpowiedź PPIS z 13.05.2015 - badania prowadzone przez PPIS tylko w zakładach pracy, natomiast nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska - WIOŚ
   
 5. 08.05.2015 - przekazanie Spółce Sater-Otwock skarg Mieszkańców i notatek pracowników Urzędu Miasta z wizji w terenie, z wezwaniem do podjęcia działań ograniczających uciążliwość;
   
 6. 08.05.2015 r. - pismo do WIOŚ Delegatury w Radomiu i w Mińsku Maz. Wniosek o podjęcie działań w celu wyeliminowania uciążliwości Lekaro i Sater-Otwock;
   
 7. 08.05.2015 - pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku. Złożenie wniosku o podjęcie działań w celu wyeliminowania uciążliwości Lekaro i Sater-Otwock;
   
 8. 12.05.2015 - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Sater-Otwock o przekazanie instrukcji eksploatacji składowiska;
  Odpowiedź Sater-Otwock z 19.05.2015 r. - przekazanie instrukcji eksploatacji;
   
 9. Pismo Sater-Otwock z 21.05.2015 r. - zastrzeżenie nieudostępniania instrukcji osobom trzecim;
   
 10. 17.06.2015 - pismo do Komendy Powiatowej Policji w sprawie podejmowanych działań (Odpowiedź na pismo KPP)
   
 11. 17.06.2015 r. - wystąpienie do Sater-Otwock Sp. z o.o. o informację, jakie działania zostały podjęte w okresie od spotkania w UM Otwocka w dniu 26.03.2015 w celu ograniczenia uciążliwości składowiska
  22.06.2015 r. - odpowiedź z Sater-Otwock - opis podjętych działań. Ograniczenie pola eksploatacji, wyk. warstwy izolacyjnej, montaż filtra na przepompowni odcieków, wydłużenie rury tłocznej odcieków w zbiorniku, ustalenie zakresu prac dot. instalacji odgazowania składowiska, prowadzenie ciągłego oprysku preparatem ograniczającym emisję odorów; Informacja o kontrolach WIOŚ i PPIS na składowisku;
   
 12. 19.06.2015 r. - pismo Sater-Otwock Sp. z o.o. uprzedzające o możliwych uciążliwościach w związku z rozpoczęciem prac nad wykonaniem studni odgazowujących na składowisku;
   
 13. 18.06.2015 r. - wystąpienie do Starosty Otwockiego o informację, czy zgodnie z wnioskiem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nałożył na Sater-Otwock Sp. z o.o. oraz PPHU Lekaro obowiązek sporządzenia przeglądów ekologicznych instalacji ;
  08.07.2015 r. - odpowiedź Starosty - informacja, że przekazał przedmiotową sprawę w zakresie Sater-Otwock zgodnie z właściwością do Marszałka Woj. Mazowieckiego (na podstawie art. 378 ust. 2a ustawy prawo ochrony środowiska) natomiast w sprawie PPHU Lekaro Starosta uznał za wystarczające dotychczasowe działania WIOŚ i nie znalazł podstaw do nałożenia obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego;
   
 14. 22.06.2015 r. - wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o informacje dotyczące ewentualnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców w związku z emisją odorów z instalacji zagospodarowania odpadów ( związku z pismem PPIS które wpłynęło 17.06.2015);
  Odpowiedź PPIS z 13.07.2015 - uszczegółowienie informacji dot. odnotowanych przypadków zgłoszeń do przychodni lekarskich z problemami zdrowotnymi mogącymi wynikać z emisji odorów oraz wyjaśnienie, że odpowiedź w zakresie wpływu przedmiotowych zakładów na zdrowie ludzi mają dać przeglądy ekologiczne, o których nałożenie wystąpił do Starosty Otwockiego Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie;
   
 15. 22.06.2015 - wystąpienie do Spółki Sater-Otwock o zgodę na zainstalowanie kamer monitoringu na terenie składowiska
  21.07.2015 r. - odmowa wyrażenia zgody na monitoring wizyjny przez Sater-Otwock;
   
 16. 25.06.2015 - przekazanie Spółce Sater-Otwock oferty firmy "Nasza Sakiewka" dotyczącej stosowania środka ograniczającego odory;
  29.06.2015 r. - informacja Spółki Sater- Otwock z prośbą o ustalenie terminu spotkania z przedstawicielem firmy "Nasza Sakiewka";
   
 17. 26.06.2015 r. - wystąpienie do Sater-Otwock o informacje dotyczące drogi dojazdowej do składowiska w związku z informacją zgłoszoną na Sesji Rady Miasta 23.06.2015 w sprawie nieuregulowanego dojazdu do składowiska;
  Odpowiedź Sater-Otwock z 30.06.2015 w sprawie aktualnego stanu drogi i prowadzonego postępowania w Gminie Celestynów w spr. warunków zabudowy dla dojazdu do składowiska przesuniętego całkowicie na teren nieruchomości należących do Spółki;
   
 18. 08.07.2015 r. - pismo do Starosty Otwockiego wnioskujące o dokonanie kontroli przeprowadzonych postępowań i wydanych decyzji dla zakładów zagospodarowania odpadów, w tym składowiska Sater-Otwock oraz o nałożenie obowiązku sporządzenia przeglądów ekologicznych dla zakładów zagospodarowania odpadów, w tym składowiska Sater-Otwock ;
  Odpowiedź Starosty z 03.08.2015 r. - odesłanie do pisma z dnia 08.07.015 (pkt XI);
   
 19. 15.07.2015 - pismo Prezydenta Miasta Otwocka z zaproszeniem na spotkanie w dniu 17.08.2015 r. skierowane do Sater-Otwock Sp. z o.o., PPHU Lekaro, Starosty Otwockiego i Wójta Gminy Celestynów - spotkanie w celu omówienia możliwych wspólnych działań w sprawie ograniczenia uciążliwości instalacji zagospodarowania odpadów;
  Na zaproszenie odmownie odpowiedział Wójt Wiązowny i PPHU Lekaro;
  Sater-Otwock Sp. z o.o. zwróciła się o zmianę terminu spotkania z uwagi na brak możliwości uczestnictwa w wyznaczonym terminie, ponadto skierowała do Prezydenta Miasta Otwocka wniosek o dodatkowe informacje przed ewentualnym nowym terminem spotkania;
  13.08.2015 r. Prezydent Miasta Otwocka skierował do wszystkich w/w zaproszonych na spotkanie informację o konieczności przesunięcia terminu spotkania;
  Na powyższe ponowną odmową uczestnictwa w spotkaniu w ewentualnym innym terminie odpowiedziało PPHU Lekaro;
   
 20. 15.07.2015 i 14.08.2015 - wystąpienie do Starosty Otwockiego o udostępnienie kopii projektu budowlanego składowiska - oczekiwanie na wycenę kopii;
   
 21. 20.07.2015 - zorganizowane przez Prezydenta Miasta Otwocka spotkanie przedstawicieli Spółki Sater-Otwock z władzami Miasta Otwocka - Prezydent Miasta Otwocka, Radni Miasta Otwocka m.in. w sprawie wyjaśnienia niejasności zgłaszanych przez Radnych związanych z eksploatacją składowiska;
   
 22. 27.07.2015 - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Sater-Otwock o przekazanie protokołów pokontrolnych WIOŚ z kontroli składowiska w związku z wątpliwościami Radnych odnośnie prawidłowości sposobu składowania odpadów - kompostu niespeł. wymagań i osadów ściekowych;
  Odpowiedź Sater-Otwock z 13.08.2015 - odmowa przekazania protokołów pokontrolnych;
   
 23. 06.08.2015 - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Sater-Otwock o wyrażenie zgody na wykonanie odwiertów na składowisku w związku z wnioskiem z Sesji Rady Miasta Otwocka z dnia 30.07.2015;
  Odpowiedź Sater-Otwock z 27.08.2015 - odmowa wyrażenia zgody na wykonanie odwiertów na składowisku (przekazane Radzie Miasta Pismem z dnia 18.09.2015);
   
 24. 07.08.2015 - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Sater-Otwock z żądaniem natychmiastowego wstrzymania przyjmowania odpadów na składowisko w okresie występujących upałów;
  Odpowiedź Sater-Otwock 13.08.2015 - odmowa realizacji w/w żądania wraz z uzasadnieniem;
   
 25. 17.08.2015 - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do WIOŚ o udzielenie informacji dot. kontroli składowiska Sater-Otwock, w szczególności w zakresie prawidłowości składowania odpadów: kompostu nieodpowiadającego wymaganiom oraz ustabilizowanych osadów ściekowych;
  Odpowiedź WIOŚ 25.08.2015 - brak zastrzeżeń do sposobu eksploatacji składowiska - prowadzona jest zgodnie z instrukcją eksploatacji i posiadanymi pozwoleniami, jedyne stwierdzone w 2010 i w 2011 nieprawidłowości dotyczyły braku pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie wód odciekowych ze składowiska do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu - od 2012 r., Spółka posiada już pozwolenie wodno-prawne w tym zakresie;
   
 26. 03.09.2015 r. - wizja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na składowisku w sprawie drogi dojazdowej na skarpie - w wizji wzięli udział pracownicy Wydziału GGRL i Ochrony Środowiska; z oględzin został spisany protokół - prowadzący oględziny pracownicy PINB na miejscu nie wskazywali uchybień, nie wpłynęło jednak jeszcze stanowisko PINB w przedmiotowej sprawie;
   
 27. 28.09.2015 r. - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Marszałka Województwa Mazowieckiego o informację o podjętych krokach w związku z przekazaniem przez Starostę Otwockiego sprawy nałożenia obowiązku sporządzenia przez Sater-Otwock Sp. z o.o. przeglądu ekologicznego składowiska (pkt XI)
   
 28. 29.09.2015 r. - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Wójta Gminy Celestynów o udzielenie informacji dot. postępowania w spr. wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu pod drogę dojazdową do składowiska na działkach 50, 51, 52 w Glinie, gm. Celestynów.


DOKUMENTY PRZEKAZYWANE W ZWIĄZKU Z WNIOSKAMI RADNYCH

 1. Wyniki badań prób wód z piezometrów oraz rowu opaskowego składowiska z lat 2010-2014 oraz mapa z lokalizacją piezometrów
 2. Informacja Sater-Otwock w sprawie wysokości funduszu rekultywacyjnego składowiska
 3. Akty notarialne dot . umowy Spółki Sater- Otwock - z 18.10.1996 i z 01.06.2004.
 4. 4 decyzje dot. Pozwolenia zintegrowanego (decyzja pierwotna Wojewody Maz. z 2007r. i 3 decyzje zmieniające - Marszałka Woj. Maz.)
 5. Pozwolenie na budowę składowiska (Dec. Naczelnika Urzędu Rejonowego w Otwocku z 24.04.1997)
 6. Instrukcja eksploatacji składowiska
 7. Wniosek do Starosty Otwockiego o udostępnienie projektu budowlanego składowiska
 8. Pisma Sater-Otwock Sp. z o.o. składane w Urzędzie od 01.11.2014 do 02.06.2015 (na wniosek o udost. inf. publicznej)


 

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
NIP Urzędu Miasta Otwocka 532-18-75-779,    REGON Urzędu Miasta Otwocka 000592851
NIP Miasta Otwocka 532-10-07-014,    REGON Miasta Otwocka 013268770
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Otwocku,   Wykaz rachunków