Strona główna

  O Otwocku

  Urząd Miasta

  Konsultacje społeczne - RIPOK-i

  Przetargi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Fundacja Konstruktywnego Rozwoju

  Informator teleadresowy

  Kultura

  Sport

  Utrzymanie dróg

  Ochrona środowiska

  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

  Bezpieczeństwo


  Polityka prywatności

Jeśli zmieniły się dane teleadresowe, czegoś brakuje, masz uwagi do strony NAPISZ
Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku Otwocka Plaża Miejska Kino z klimatem www.turystycznyotwock.pl Gazeta Otwocka Facebook You tube

 Współpraca z organizacjami pozarządowymiORGANIZACJE POZARZĄDOWE
- WAŻNY PARTNER W REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA OTWOCKA.

Organizacje pozarządowe, działające na terenie naszego Miasta, stanowią znaczny potencjał społeczny. Tworzone są przez ludzi autentycznie zaangażowanych w problemy społeczne i zainteresowanych działaniami na rzecz mieszkańców Otwocka.

Priorytetem Gminy Otwock jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy, a aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych, jest jednym z elementów efektywnego kierowania jej rozwojem.

Urząd Miasta Otwocka zabiega o to, aby w jego dokumentach planistycznych uwzględniane były organizacje pozarządowe, jako podmioty identyfikujące i definiujące problemy społeczne oraz niewykorzystane szanse rozwoju, a także jako realizatorzy zadań zawartych w tych dokumentach.

Programy współpracy Gminy Otwock z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowią element polityki społeczno - finansowej Miasta. Programy te realizowane są w oparciu o zasady: partnerstwa, jawności, pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i suwerenności stron.

U podłoża w/w programów leży przekonanie władz otwockiego samorządu o korzyściach z nich płynących, co znalazło potwierdzenie w dotychczasowej współpracy, która pokazała, że organizacje pozarządowe stały się odpowiedzialnymi i kompetentnymi partnerami Otwocka w realizacji jego zadań, dotyczących różnych obszarów życia społecznego i sposobów rozwiązywania trudnych problemów.

Dla Miasta ważne jest, aby organizacje działające na jego terenie, miały świadomość, że nie są pozostawione samym sobie, lecz mogą liczyć na wsparcie władz Otwocka, stąd też dokładamy wszelkich starań, aby na przestrzeni lat ta współpraca była bardziej owocna.

Prezydent Miasta Otwocka oraz Przewodniczący Rady Miasta Otwocka dziękują organizacjom pozarządowym, działającym na terenie Gminy Otwock za wszystkie formy aktywności, jakie podejmują, zapraszając do dalszej współpracy, dotyczącej realizacji zadań na rzecz mieszkańców Otwocka.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski
PREZYDENT MIASTA
OTWOCKA
Zbigniew Szczepaniak

 

Od 3 listopada 2011 r. - na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Otwocka Nr 214/2011 - funkcję Koordynatora ds. współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pełni inspektor w Ośrodku Psychoprofilaktyki Rodzinnej Urzędu Miasta Otwocka -

Izabela Milewska
Urząd Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
tel. 22 779 20 01 wew. 173
e-mail: imilewska@otwock.pl


Do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie powierzenia funkcji Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

 
  Akty prawne

  Konsultacje

  Aktualności

  1%

  Konkursy

  Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

  Otwarte konkursy ofert

  Inicjatywa lokalna

  Mapa aktywności organizacji pozarządowych

  Organizacje pozarządowe - alfabetycznie

  Organizacje pozarządowe - podział na pola działań

 

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
NIP Urzędu Miasta Otwocka 532-18-75-779,    REGON Urzędu Miasta Otwocka 000592851
NIP Miasta Otwocka 532-10-07-014,    REGON Miasta Otwocka 013268770
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Otwocku,   Wykaz rachunków